شهید محبت

در حدیث قدسی است که خدا می فرماید:

من طلبنی وجدنی

و من وجدنی عرفنی

و من عرفنی احبنی

و من احبنی عشقنی

و من عشقنی عشقته

و من عشقته قتلته

و من قتلته فعلیّ دیته

و من علیّ دیته فانا دیته

 آن کس که مرا طلب کند، من را می یابد و آن کس که مرا یافت، من را می شناسد و آن کس که مرا شناخت، من را دوست می دارد و آن کس که مرا دوست داشت، به من عشق می ورزد و آن کس که به من عشق ورزید، من نیز به او عشق می ورزم و آن کس که من به او عشق ورزیدم، او را می کشم و آن کس را که من بکشم، خونبهای او بر من واجب است و آن کس که خونبهایش بر من واجب شد، پس خود من خونبهای او می باشم.* شهید محبت به غسل و کفن نیاز ندارد، خداوند او را در حوض کوثر غسل می دهد و با هفتاد جامه حریر او را کفن می کند. هفتاد جامه، هفتاد صفت خوب است که اول آنها محبت امیرالمومنین است. دیگری صدق است.مجالس مرحوم حاج محمد اسماعیل دولابی

کتاب مصباح الهدی تالیف دکتر مهدی طیب

/ 0 نظر / 37 بازدید