نصایح گرانبهای مادر در شب عروسی دختر

«عمرو بن حجر کندی» با دختر «عوف بن محلم شیبانی» ازدواج کرد مادر دختر در شب عروسی ، دختر خود را نصحیت می  کرد که : ای دخترم ! تو از خانه آشنا خارج شدی وبه خانه غریبه داخل گشتی و با مردی ناشناس روبرو گشتی . اینک تو برای او کنیزی باش تا او نیز برایت غلامی باشد. و ده چیز از من یاد بگیر که بهترین جهیزیه است:

اول : قانع باش.

دوم : فرمانبر وشنوا باش.

سوم و چهارم : مراعات دیده گان و بینی او را بکن که دیده اش، تورا بد نبیند و بینیش از تو بوی ناخوشی نشوند.

پنجم و ششم : هنگام خوراک و خوابش را مراعات کن، زیرا شدت گرسنگی او را شعله ور و کمی خواب وی را به خشم می آورد.

هفتم : از ثروتش یه خوبی محافظت کن.

هشتم : فرزندانش را به خوبی نگهداری نما.

نهم : از گفته اش سر پیچی نکن که سینه اش تنگ خواهد شد.

دهم : رازش را افشاء مکن که از مکرش ایمن نخواهی بود بر حذر باش که هنگام غمش ، فرحناک و هنگام شادیش غمناک باشی.

دخترک نیز به نصیحتهای مادر عمل کرد وبسیار سعادتمند و نیکبخت گردید.

/ 0 نظر / 32 بازدید