اندر حکایات مسکن جوانان و وام مسکن 80 میلیونی!!

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازپرداخت تسهیلات 80 میلیون تومانی در روش ساده ماهانه یک میلیون و 149 هزار و 701 تومان است. کل سود این تسهیلات با احتساب سود 14 درصدی 85 میلیون و 557 هزار و 40 تومان است.

در روش پلکانی سالانه (12ساله) کل سود تسهیلات 80 میلیون تومانی 99 میلیون و 125 هزار و 332 تومان است. مبلغ قسط ماهانه سال اول در این روش 937 هزار و 801 تومان و در سال دوم رقم اقساط ماهانه 984 هزار و 692 تومان است.

در سال سوم مبلغ اقساط ماهانه از مرز یک میلیون تومان عبور می‌کند و به یک میلیون و 33 هزار و 926 تومان افزایش می‌یابد. در سال چهارم مبلغ اقساط ماهانه یک میلیون و 85 هزار و 622 تومان خواهد بود.

میزان اقساط ماهانه در سال‌های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم به‌ترتیب یک میلیون و 139 هزار و 904 تومان، یک میلیون و 196 هزار و 899 تومان، یک میلیون و 256 هزار و 744 تومان، یک میلیون و 319 هزار و 581 تومان و یک میلیون و 454 هزار و 838 تومان است.

در سال یازدهم بازپرداخت تسهیلات 80 میلیون تومانی مسکن مبلغ اقساط ماهانه به یک میلیون و 527 هزار و 580 تومان افزایش می‌یابد.

در نهایت در سال دوازدهم بازپرداخت تسهیلات به‌روش پلکانی سالانه مبلغ تسهیلات با رشد حدود 71 درصدی نسبت به رقم اقساط ماهانه سال اول به یک میلیون و 603 هزار و 959 تومان افزایش می‌یابد.

همچنین در روش پلکانی 4ساله کل سود تسهیلات 80 میلیون تومانی 96 میلیون و 785 هزار و 594 تومان خواهد بود. مبلغ اقساط ماهانه این روش در دوره 48ماهه اول یک میلیون و 11 هزار و 822 تومان است. در دوره‌های 48ماهه دوم و سوم نیز به‌ترتیب رقم اقساط ماهانه یک میلیون و 214 هزار و 186 تومان و یک میلیون و 457 هزار و 24 تومان خواهد بود.


سود 74میلیون تومانی تسهیلات 60 میلیونی

بازپرداخت تسهیلات 60 میلیون تومان مسکن نیز به سه روش ساده، پلکانی سالانه و پلکانی 4ساله امکان‌پذیر است. بر این اساس در روش ساده اقساط ماهانه 862 هزار و 276 تومان است، میزان کل سود این تسهیلات 64 میلیون و 167 هزار و 780 تومان خواهد بود.

در روش پلکانی سالانه (12ساله) بازپرداخت تسهیلات 60 میلیون تومانی، کل سود تسهیلات 74 میلیون و 343 هزار و 999 تومان است.

در این روش مبلغ قسط این وام در سال اول ماهانه 703 هزار و 351 تومان و در سال دوم اقساط ماهانه 738 هزار و 519 تومان است.

در سال سوم میزان اقساط ماهانه با رشد 4.9 درصد نسبت به مبلغ قسط ماهانه سال دوم به 754 هزار و 444 تومان افزایش می‌یابد. مبلغ اقساط ماهانه در سال‌های چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم در روش بازپرداخت پلکانی سالانه به‌ترتیب 814 هزار و 217 تومان، 854 هزار و 928 تومان، 897 هزار و 674 تومان، 942 هزار و 558 تومان، 989 هزار و 686 تومان و یک میلیون و 39 هزار و 170 تومان خواهد بود.

در سال دهم رقم اقساط ماهانه وام 60 میلیون تومانی در بازپرداخت پلکانی سالانه (12ساله) یک میلیون و 91 هزار و 128 تومان است. در سال ماقبل آخر میزان اقساط ماهانه یک میلیون و 145 هزار و 685 تومان است. در نهایت در سال دوازدهم قسط ماهانه معادل یک میلیون و 202 هزار و 969 تومان خواهد بود.

همچنین در روش پلکانی 4ساله میزان سود تسهیلات 60 میلیون تومانی 72 میلیون و 589 هزار و 195 تومان است. رقم اقساط ماهانه این تسهیلات در ک دوره 48ماهه اول 758 هزار و 866 تومان است، در دوره 48ماهه دوم این رقم به 910 هزار و 640 تومان افزایش می‌یابد. در دوره 48ماهه سوم نیز رقم اقساط ماهانه یک میلیون و 92 هزار و 786 تومان است.


سود 49میلیون تومانی وام 40میلیونی مسکن

اقساط بازپرداخت 12ساله تسهیلات 40 میلیون تومانی مسکن به‌روش ساده ماهانه 574 هزار و 850 تومان است.

با احتساب نرخ سود سالانه 14 درصدی، کل سود تسهیلات 40 میلیون تومانی به‌روش ساده بالغ بر 42 میلیون و 778 هزار و 520 تومان است. در مجموع متقاضی باید 82 میلیون و 778 هزار و 520 تومان را تا سال دوازدهم (ماه 144) به بانک مسکن پرداخت کند.

در روش پلکانی سالانه (12ساله) بازپرداخت تسهیلات 40 میلیون تومانی کل سود تسهیلات 49 میلیون و 562 هزار و 662 تومان است. مبلغ قسط این وام در سال اول ماهانه 468 هزار و 900 تومان و مبلغ اقساط ماهانه وام 40 میلیون تومانی در سال دوم به 492 هزار و 346 تومان افزایش می‌یابد.

در سال سوم رقم ماهانه اقساط به 516 هزار و 963 تومان افزایش می‌یابد. در سال چهارم بازپرداخت تسهیلات 40 میلیون تومانی، اقساط ماهانه به 542 هزار و 811 تومان افزایش می‌یابد.

در سال‌های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم میزان اقساط ماهانه وام 40 میلیون تومانی در روش پلکانی سالانه به‌ترتیب 569 هزار و 952 تومان، 598 هزار و 449 تومان، 628 هزار و 372 تومان، 659 هزار و 790 تومان و 692 هزار و 780 تومان خواهد بود.

مبلغ اقساط ماهانه سال دهم 727 هزار و 419 تومان و اقساط سال یازدهم 763 هزار و 790 تومان است.

در سال دوازدهم بازپرداخت تسهیلات به‌روش سالانه میزان اقساط ماهانه با رشد 71 درصدی نسبت به رقم قسط ماهانه سال اول به 801 هزار و 979 تومان افزایش می‌یابد.

بانک مسکن گزینه دیگری را پیش روی متقاضیان دریافت تسهیلات 40 میلیون تومانی مسکن قرار داده است. بر این اساس وام‌گیرندگان می‌توانند تسهیلات را به‌روش پلکانی 4ساله پرداخت کنند.

در این روش میزان سود تسهیلات 48 میلیون و 392 هزار و 797 تومان خواهد بود. مبلغ اقساط ماهانه این وام در دوره اول 48ماهه 505 هزار و 911 تومان است که در دوره دوم 48ماهه این رقم به 607 هزار و 93 تومان افزایش می‌یابد.

مبلغ اقساط ماهانه وام 40 میلیون تومانی در دوره سوم 48ماهه 728 هزار و 512 تومان است.

/ 0 نظر / 26 بازدید